morning glory (muta)

Danica - posted on 11/20/2014 ( 1 mom has responded )

2

0

1

Mag2 months n baby ko still pabalik balik un pagmumuta ng mata nya at pagluluha,my case po b na katulad nito sb po ng pedia nya normal s mga babies ang pagmumuta

1 Comment

View replies by

Join Circle of Moms

Sign up for Circle of Moms and be a part of this community! Membership is just one click away.

Join Circle of Moms